Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vivaria Tech.

1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding doch worden door ons vrijblijvend gedaan.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de, bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, modellen, tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(n) ter zake.

3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of winkel, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

4. Levering geschiedt af magazijn of winkel tenzij anders is overeengekomen. Eventuele retour zendingen van producten door de kopende partij, zijn ten alle tijden voor rekening van de koper.

5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met opgave van een redelijk termijn waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

6. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas bindend voor partijen wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

7. Wij behouden ons het recht voor om, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs.

8. Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Artikelen worden pas verstuurd c.q. geproduceerd na ontvangst van het volledige aankoopbedrag zoals overeengekomen op onze bankrekening.

9.1. Wij verplichten ons tegenover de koper om de zaken te leveren die in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.

9.2. Wij verbinden ons tegenover de koper om zaken te leveren, die:
a. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld;

10.1. Bij aflevering van de zaken dient de koper deze nauwkeurig te inspecteren en zo nodig per omgaande te reclameren. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid een dergelijk gebrek (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt op straffe van verval van rechten.

10.2. a. Op elektrische en/of elektronische apparatuur verlenen wij garantie, zoals door de fabrikant aangegeven.

b. Alle garanties komen te vervallen wanneer aangeschafte artikelen worden gedemonteerd, gerepareerd door derden, aangepast en / of ondeugdelijk worden geïnstalleerd. Vivaria Tech kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit zaken omschreven in deze voorwaarden.

c. Op natuurlijke processen in aquaria, terraria en tuinvijvers kunnen wij geen invloed uitoefenen. Het uiteindelijk biologisch juist functioneren van geleverde artikelen, ook als deze door ons zijn ingericht, blijft voor verantwoording van de koper.

11. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

12. De administratie van Vivaria Tech wordt ten allen tijde geacht een juiste weergave te zijn van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.

13. Door het plaatsen van een order bij Vivaria Tech aanvaardt de koper deze algemene handels- en verkoopvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Vivaria Tech. Annuleren van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Eventuele gemaakte kosten door Vivaria Tech met betrekking tot het innen van het geldbedrag worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Het betreft hier onder andere bankkosten en kosten voor betaalmogelijkheden zoals PayPal en / of andere betaalopties.

14. De in artikel 13 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en Vivaria Tech gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

15.Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. De eventuele nietigheid of niet-geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.Deel dit op: